Hyvä koulun rehtori/ terveydenhoitaja

Lapseni/lapsemme ____________________________________(sotu:_________ )
huoltajana /huoltajina kiellän/kiellämme teiltä koronarokotukset ja muut
testaamiset lapseni /lapsemme osalta.

Vaikka Suomessa on kehittynyt kulttuuri, jossa alle 15-vuotiaalle on
annettu useissa tapauksissa itsenäinen puhevalta itseään koskevissa
asioissa, se ei juridisesti ole hyväksyttävää ns. koronarokotusten
kohdalla. Alaikäisen, siis alle 18-vuotiaan koronarokotusta koskevan
ratkaisun on tapahduttava lapsen/ nuoren vanhempien
etukäteissuostumuksella. Syy tähän on se, että alaikäisellä ei voi
käytännössä olla riittäviä tietoja, joiden perusteella hän voi tehdä
loppuelämänsä terveyden kannalta turvallisen ratkaisun yksin ja vanhemmat
ovat vastuussa omien lastensa hyvinvoinnista. Todellisuudessa jokainen
vanhempi, joka sallii näiden pistosten antamisen lapselleen, asettaa
lapsensa alttiiksi tuntemattomille riskeille.

Kyse ei ole tavanomaisista antigeeniä, heikennettyä taudinaiheuttajaa tai
proteiinia sisältävistä klassisista rokotteista, jotka käynnistävät
vasta-ainetuotannon kehossa. Kyseessä ovat lihakseen pistettävät joko
mRNA:ta tai DNA:ta sisältävät valmisteet, jotka käynnistävät toivotun
piikkiproteiinituotannon rokotetun soluissa. Näiden injektioiden uskotaan
käynnistävän vasta-ainetuotannon sen omien solujen tuottamaa
piikkiproteiinia vastaan ja suojaavan tällä aiemmasta poikkeavalla tavalla
rokotettuja SARS-CoV-2 virusinfektiolta. Ihmisille ei ole koskaan
aikaisemmin annettu tällä tavalla toimivia pistoksia laumaimmuniteetin
hankkimistarkoituksessa. Näiden pistosten pitkäaikaisvaikutukset ovat
tuntemattomia ja ne voivat aiheuttaa mm. hedelmättömyyttä ja muita vakavia
esim. neurologisia sairauksia.

Nämä testausvaiheessa olevat ja poikkeusluvilla käyttöön otetut
kokeelliset geenimanipulaatiopistokset, joita kutsutaan harhaanjohtavasti
”rokotuksiksi” voidaan katsoa lääketieteellisiksi kokeiksi, koska näiden
pistosten tuotekehitys on kesken ja valmistajien arvio
tuotekehitysprojektien päättymisestä ajoittuu aikaisintaan v 2023/ 2024.
Kyse on siten tilanteesta, jossa jokainen näitä pistoksia ottava, on
todellisuudessa ko. tuotekehitysprojektien koehenkilö. Tällaiseen
koehenkilörooliin painostaminen, ts. ”rokotuksen” ottamiseen velvoittaminen
on Nürnbergin ja Helsingin sopimusten vastaista. Lisäksi painostaminen
mihin tahansa lääketieteellisiin toimenpiteisiin on sekä Oviedon
sopimuksen, Unescon bioetiikan julistuksen vastaista, että Euroopan
neuvoston päätöksen ja Suomen perustuslain vastaista. Suomessa on tämän
lisäksi oma kansallinen Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettu laki,
jossa säädetään Suomessa toteutettavien lääketieteellisten tutkimusten
osalta samoista periaatteista. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista
rikoksista on Suomessa säädetty Suomen rikoslaissa.

Todettakoon, että jokainen, joka osallistuu tällaisen teon
toteuttamiseen, on henkilökohtaisessa vastuussa, josta esim. virka-asema ja
siihen liittyviin velvoitteisiin vetoaminen eivät vapauta tästä
henkilökohtaisesta vastuusta. Juuri nämä vastuuseikat ovat korostetusti
esillä kansainvälisissä sopimuksissa.

Huomautan myös, että syrjintä lääketieteellisellä perusteella on
yhdenvertaisuuslain vastaista.

Tämän kiellon vastainen toiminta edellyttää kummankin vanhemman
etukäteistä kirjallista suostumusta, siinäkin tapauksessa, että me puolisot
olemme eronneet ja lapsemme huoltajuus on määrätty toiselle meistä. Tämä
kielto on voimassa, vaikka vain toinen meistä olisi sen allekirjoittanut.

Toimintaohjeet:

Pyydän että kuittaatte saaneenne tämän ja viestin ja vakuuttavanne
ymmärtävänne tämän viestin sisällön ja oman vastuunne.

Muussa tapauksessa asiassa ryhdytään kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin
toimenpiteisiin.

Tätä kirjettä voidaan käyttää todisteena teitä vastaan mahdollisissa
tulevissa oikeudenkäynneissä.

Tämä kielto on myös löydettävissä lapseni / lapsemme Omakanta- tiedoista.

Päiväys

_________________________________________________________________

Allekirjoitus / allekirjoitukset

__________________________________________________________________

Lapsen vanhempi / vanhemmat

___________________________________________________________________

Lapsen allekirjoitus

ASIAKIRJA KUITATAAN SAADUKSI, KUITTAUS SÄHKÖPOSTIIN: